Magazine article
Dutch

Shekhar Kapur : niemand slaagt erin het kastesysteem af te bouwen

Ronnie Pede (author)

Shekhar Kapur : niemand slaagt erin het kastesysteem af te bouwen

In magazine
Film en televisie, 1995, nr. 450, p. 12-13
Subject
Kapur, Shekhar
Title
Shekhar Kapur : niemand slaagt erin het kastesysteem af te bouwen
Author
Ronnie Pede
Language
Dutch