Gebruikersreglement Bibliotheek Ham

Gebruikersreglement Bibliotheek Ham

Reglement vanaf 25 maart 2019

 

Artikel 1 - Samenwerkingsverband Bibliotheken in Limburg

Bibliotheek Ham participeert aan een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse bibliotheken.  Dit samenwerkingsverband houdt in dat gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken recht hebben op een gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken.

Een overzicht van de deelnemende bibliotheken is raadpleegbaar op http://ham.bibliotheek.be/.

Artikel 2 - Gebruikersreglement

Dit reglement is van toepassing in Bibliotheek Ham – Dorpsstraat 17 – 3945 Ham

De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door de gemeenteraad van Ham vastgesteld in een gemeentelijk retributiereglement. Dat maakt integraal deel uit van dit gebruikersreglement, en wordt toegevoegd als bijlage. Het retributiereglement is raadpleegbaar op de website van de gemeente Ham (www.ham.be).

Ook de bijlage met de sluitingsdagen en openingstijden van Bibliotheek Ham is een onderdeel van dit gebruikersreglement.

Artikel 3 - Toegankelijkheid

De Bibliotheek Ham is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar.

Artikel 4 – Lidmaatschap en dienstverlening

Een lidmaatschap wordt verkregen op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden.

Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Van zodra een gebruiker lid is van Bibliotheek Ham, maakt hij/zij  gebruik van de identiteitskaart als lidkaart. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een lidkaart.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn lidkaart.

Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee. Verlies of diefstal van de e-id/lidkaart of diefstal meldt hij/zij meteen aan de bibliotheek. Om misbruik te vermijden, wordt de lidkaart dan onmiddellijk geblokkeerd.

Bij verlies van de kaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

Het lidmaatschap geeft recht op het ontlenen en reserveren van materialen, het raadplegen van digitale informatie, het gebruik van de internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, wifi en andere apparaten die ter beschikking worden gesteld. In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal voorzieningen en diensten voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Hiertoe gelden specifieke regelingen.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van Bibliotheek Ham volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel op.

De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.

Tarieven lidmaatschap en comfortdiensten: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 5 - Aantal te lenen materialen

Elk lid kan in Bibliotheek Ham 20 materialen ontlenen. Kinderen tot 12 jaar kunnen enkel jeugdmaterialen ontlenen. Tijdelijke of permanente afwijkingen zijn mogelijk voor specifieke doelgroepen en/of deelcollecties. Bepaalde materialen (dagbladen, nieuwste tijdschriftnummers, ea.) zijn niet uitleenbaar.

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid materialen

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende materialen en moet deze controleren op beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te verlaten. Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

De lener mag de uitgeleende materialen niet verder, aan derden, uitlenen.

Bibliotheek Ham is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de lener door gebruik van geleende materialen zoals cd’s, dvd’s of games.

Artikel 7 - Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de wet op de auteursrechten. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

Artikel 8 - Verlies, beschadiging

Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 9 - Leentermijn en verlengen

De uitleentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen). Tijdelijke of permanente afwijkingen op deze termijn zijn mogelijk voor specifieke doelgroepen en/of deelcollecties.

Verlengen – in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ – kan 1 keer voor een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn. De lener neemt zelf het initiatief voor de verlenging van de leentermijn van de materialen.  Telefonisch verlengen kan alleen tijdens de openingsuren.

Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener automatisch een herinneringsmail  indien hij/zij het mailadres heeft doorgegeven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

Artikel 10 - inleverschuif

De bibliotheek van Ham beschikt over een inleverschuif. Leners kunnen de materialen die ze ontleenden in de bibliotheek van Ham op ieder moment van de dag (24 uur op 24, 7 dagen op 7) inleveren via deze schuif.

De lener kijk steeds goed na of alle materialen volledig zijn. Onvolledige materialen worden namelijk niet ingenomen door de schuif.

De uitleentermijn van de materialen die nog in het bezit zijn van de lener wordt niet automatisch verlengd.

Te betalen vergoedingen blijven openstaan totdat de lener ze tijdens een volgend bibliotheekbezoek vereffent.

Artikel 11 - Overschrijden leentermijn

Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding alsook administratieve kosten. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend. De lener is zelf verantwoordelijk voor het correct doorlopen van de inleverprocedure. Hij/zij wordt geacht te controleren of ingeleverde materialen ook effectief van de lidkaart zijn verdwenen. Eén week na de inlevertermijn start de aanmaningsprocedure. Indien een lener geen gevolg geeft aan de oproep,  wordt de kostprijs van de uitgeleende materialen volledig in rekening gebracht. De lener blijft in dat geval geblokkeerd totdat hij/zij alle openstaande kosten heeft betaald.

Tarieven retributiegeld: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 12 – Reserveren/Aankoopsuggesties

Reserveren is mogelijk in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’. Zowel uitgeleende als aanwezige materialen kunnen gereserveerd worden. De lener kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren in Bibliotheek Ham. Gereserveerde materialen moeten binnen 7 kalenderdagen afgehaald worden. Telefonisch reserveren kan alleen tijdens de openingsuren.

De lener kan een aankoopsuggestie doen. Het is aan de bibliothecaris om te beslissen of de aankoop wordt gedaan of niet. De indiener heeft de keuze om deze suggestie, na eventuele aankoop, te reserveren (met kostprijs) zodat het voor hem/haar wordt opzij gehouden of om het gewoon in het rek te laten plaatsen (zonder kosten).

Tarieven reservering: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 13 - Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Materialen uit andere bibliotheken kan de lener aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer.  De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

Zodra het gevraagde item ter plaatste is, krijgt de lener 7 kalenderdagen de tijd om het item af te halen. De uitleentermijn van deze materialen wordt door de versturende bibliotheek bepaald en dient te worden gerespecteerd gezien een verlenging hier niet mogelijk is.

Tarieven IBL: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

Artikel 14 - gedragscode

Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode.

  • Roken is verboden.
  • Eten en drinken zijn enkel toegestaan in een daarvoor voorziene ruimte.
  • Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden.
  • De bibliotheek is een ontmoetingsplaats. Praten mag. Roepen is niet toegestaan.
  • Bibliotheekcollecties worden met respect behandeld. Het invullen van puzzels, kruiswoordraadsels e.d. in de aanwezige dagbladen en tijdschriften is niet toegestaan.
  • Het meubilair wordt met respect behandeld. Zitten op zetelleuningen, vensterbanken, werkbanken of tafels is niet toegelaten. De zetels, stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden.
  • De toiletten zijn vrij toegankelijk voor elke bezoeker op voorwaarde dat met respect wordt omgegaan met de voorzieningen. Hygiënische verbanden, papieren zakdoekjes e.d. mogen niet in de toiletten geworpen worden. Gebruik hiervoor de daarvoor voorziene vuilbakken.
  • Kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een volwassene. De begeleider is gedurende het volledige bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de kinderen.
  • Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder.

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast kan de bibliotheekgebruiker voor een langere periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

Artikel 15 - Orde

De bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat tassen, boekentassen, jassen, paraplu’s, e.d. geen hinder vormen voor andere bezoekers.

Artikel 16 - Ongevallen, verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de bibliotheekgebruikers.

Artikel 17 - Openingstijden en sluitingsdagen

De openingstijden en sluitingsdagen van Bibliotheek Ham worden vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ham. Ze worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker gecommuniceerd en kunnen ook geraadpleegd worden op https://ham.bibliotheek.be

Openingstijden en sluitingsdagen: zie bijlage 2

Artikel 18 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.

De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en verbeteren.

De bibliotheekgebruiker kan zelf zijn leenhistoriek bewaren in de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’, indien hij dit wenst.

De individuele uitleengegevens worden slechts bewaard voor de periode dat de documenten zijn uitgeleend, of zolang dat de bibliotheekgebruiker nog een openstaande rekening heeft.

Enkel met de schriftelijke toestemming van de bibliotheekgebruiker mag de bibliotheek de uitleengegevens bijhouden voor persoonlijk gebruik van de aanvrager of voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 19 – internet en wifi in de bib

Internetcomputers zijn gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 

Elke ingeschreven gebruiker ouder dan 12 jaar heeft de mogelijkheid om na voorlegging van zijn/haar geldige bibliotheekpas, en voor zover de infrastructuur dit toelaat, 60 minuten per dag gratis gebruik te maken van een computer met internetverbinding in de bibliotheek.

Indien een bezoeker gebruik maakt van een internetcomputer met de bibliotheekpas van een andere gebruiker leidt dit tot blokkering van zowel het eigen lidmaatschap als het lidmaatschap van de betreffende lener.

Reservaties voor het gebruik van het internet kunnen ter plaatse of via de telefoon geregeld worden. Wie te laat komt voor een gereserveerde sessie, verliest het niet-gebruikte deel van de gereserveerde sessie.

Informatie uit het internet kan via een printer worden afgedrukt op papier dat door de bibliotheek ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde prijs als voor een fotokopie. Elke pagina waarvoor een drukopdracht wordt gegeven, moet betaald worden. Printen is enkel mogelijk bij gebruik van de internetcomputers die door de bibliotheek beschikbaar gesteld worden.

Bibliotheek Ham beschikt over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen gratis onbeperkt gebruik maken van dit draadloos netwerk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.  

De gebruiker moet al het nodige doen om de internettoegang normaal te laten functioneren. Het is niet toegestaan om activiteiten op het internet uit te oefenen die andere bibliotheekbezoekers kunnen hinderen. Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de  internettoegang leidt tot sancties, afhankelijk van de aard van de inbreuk. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris, bijgestaan door de systeembeheerder, de te betalen vergoeding en eventuele sancties.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk onbeschikbaar zijn of het niet optimaal functioneren van het internet.

Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en beoordelen van de resultaten van de zoekacties. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden   voor de inhoud van de websites.

Met betrekking tot internetgebruik kan het bibliotheekpersoneel behulpzaam zijn met algemene zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van het internet.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het  verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van  de internettoegang in de bibliotheek ligt bij de gebruiker.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 20 - Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement, waarvan hij/zij een digitaal of papieren exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op voorstel van de bibliothecaris het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar de bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 21 - Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 25 maart 2019.

Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Positief geadviseerd door de adviesraad van bibliotheek Ham.

Goedgekeurd door de Gemeenteraad van gemeente Ham op 7 maart 2019

 

Bijlage 1: Retributiereglement Bibliotheek Ham

 

Artikel 1

Vanaf 25 maart 2019 wordt er een retributie geheven door Bibliotheek Ham.

Artikel 2

- De retributie bedraagt:

* jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage:

 personen jonger dan 18 jaar - geen bijdrage

 personen vanaf 18 jaar - 5,00 euro


* nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal: 2,50 euro

* ontlenen van materialen, van welke aard ook: gratis

- Comfortdiensten

Reserveren van materialen (incl. verwittigingsbericht) -  1 euro per materiaal

Lenen bij andere bibliotheken (IBL):
- bij een andere Belgische openbare bibliotheek - 3,00 euro
- bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek - 8,00 euro
- kostprijs aangevraagde kopie ongeacht het aantal - 3,00 euro
- bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopieën) - prijs aangerekend door de uitlenende instelling

- Fotokopiëren en printen per bladzijde:
 A4 - 0,20 euro
 A3 - 0,40 euro

- Raadpleging internet - gratis

Het laattijdig terugbrengen van materialen:

(vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn)
- per materiaal per dag - 0,10 euro
- portkosten 1e herinnering - gratis

- portkosten 2e herinnering - gratis

- portkosten herinneringsnota - 1,00 euro

Bij beschadiging, verlies, diefstal van het materiaal - kostprijs materiaal

 

Bijlage 2: Openingstijden en sluitingsdagen Bibliotheek Ham

 

Artikel 1

Bibliotheek Ham is jaarlijks gesloten op volgende dagen:

1 januari (nieuwjaarsdag), Paasmaandag, O.L.H.-Hemelvaart en de vrijdag en zaterdag na O.L.H.-Hemelvaart,

Pinkstermaandag, 1 mei (Feest van de Arbeid), 11 juli (Feest van Vlaamse Gemeenschap),  21 juli (Nationale Feestdag),  15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen),  2 november (Allerzielen),  11 november (Wapenstilstand), 25 december (Kerstmis) en 26 december (2e kerstdag).

Op 24 en 31 december sluit de bibliotheek om 12.00 uur.

Daarnaast zijn extra sluitingsdagen en/of aangepaste openingstijden mogelijk in functie van vakantieperiodes en/of brugdagen, lokale evenementen en feestdagen, teambuildings- of vormingsactiviteiten van het personeel. Die worden tijdig gecommuniceerd via gedrukte en digitale communicatiekanalen.

Artikel 2

Bibliotheek Ham hanteert de volgende openingsuren van 1 september t.e.m. 30 juni:

Openingsuren:

Maandag

09.00 - 12.00 en 14.00 - 19.00

Dinsdag

09.00 - 12.00 en 14.00 - 19.00

Woensdag

09.00 - 12.00 en 14.00 - 19.00

Donderdag

09.00 - 12.00 en 14.00 - 19.00

Vrijdag

09.00 - 12.00

Zaterdag

09.00 - 12.00

Zondag

Artikel 3

Tijdens de maanden juli en augustus hanteert Bibliotheek Ham de volgende openingsuren:

Openingsuren:

Maandag

09.00 - 12.00 en 14.00 - 19.00

Dinsdag

09.00 - 12.00

Woensdag

09.00 - 12.00 en 14.00 - 19.00

Donderdag

09.00 - 12.00

Vrijdag

09.00 - 12.00

Zaterdag

09.00 - 12.00

Zondag